HANDELSBETINGELSER

Version 1.02 - Sidst opdateret d. 24.09.2019

Her finder du betingelserne for at købe produkter hos Abbott Rapid Diagnostics A/S, CVR-nr. 24 20 46 50, Nupark 53, 2., 7500 Holstebro.
1. Salgs- og leveringsbetingelser for Abbott Rapid Diagnostics A/S. Gælder for erhvervskunder.

1. Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Når man som erhvervsdrivende handler med en anden erhvervsdrivende, betegnes det som et handelskøb og købelovens regler for så vidt angår handelskøb finder anvendelse.

Aftaleindgåelse

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem Abbott Rapid Diagnostics A/S (herefter ”Abbott”) og en erhvervskunde, offentlig institution eller lignende (”herefter Kunden”), herunder aftaler om køb af varer på hjemmesiden, via telefonen, e-mail eller på anden vis. Handelsbetingelserne skal accepteres af Kunden for at kunne gennemføre en bestilling, og Abbott anbefaler derfor, at Kunden læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden Kunden indgår en aftale med Abbott om køb af varer.

Software

'ID NOW' apparater kan indeholde eller være leveret med særlig open source software (Open Source Software). Kundens rettigheder til anvendelse af Open Source Software fremgår hér.

Priser

Den gældende pris for varen er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet i den samlede oversigt over ordren, inden Kunden accepterer.

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) eksklusiv 25 % moms og eksklusiv eventuelle forsendelsesomkostninger samt afgifter/gebyrer. De angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark, Færøerne og Grønland.

Ændringer i valutakurser, afgifter og indkøbsomkostninger medfører, at Abbott kan justere priserne, efter ordrebekræftelse er fremsendt.

Det endelige beløb, som Kunden faktureres, fremgår således ikke af ordrebekræftelsen, men først af den tilsendte faktura.

Forsendelsesomkostninger

Forsendelse sker omkostningsfrit for kunder med konto, medmindre der skal ske forsendelse til Færøerne og Grønland.

Betaling og ejendomsforbehold

Betaling for bestilte varer kan ske ved at indtaste betalingsoplysningerne opgivet nederst på fakturaen eller via månedlig betaling, såfremt Kunden har oprettet en konto hos Abbott. Kunder, som er offentlige institutioner eller lignende, kan endvidere betale via EAN-nr. og kontaktperson oplyses ved bestilling.

Forfaldsdato er angivet på fakturaen.

Ved betaling via Nets Leverandørservice fremsendes månedsvis saldoopgørelse.
Tilmelding til Leverandørservice foretages via Nets og aftalen signeres med NemID.

Ved forsinket betaling opkræver Abbott morarente med 1,75 % af købesummen pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker.

Indtil der er sket fuld betaling med tillæg af påløbne omkostninger, vedbliver ejendomsretten til det leverede hos Abbott, og Kunden må således ikke afhænde, udleje eller pantsætte det leverede, eller på anden måde bringe Abbotts ejendomsret i fare. Kunden afholder alle eventuelle omkostninger, der måtte være forbundet i denne forbindelse.

Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Abbott berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til Kunden uden at pådrage sig ansvar. Abbott er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte aftale samt andre aftaler, hvor aftalt levering skal ske, efter Kunden har misligholdt en betalingsforpligtelse, helt eller delvist. Dette gør sig også gældende i det tilfælde, hvor varen allerede er overgivet til Kunden.  Hæver Abbott en aftale som følge af Kundens betalingsmisligholdelse, har Abbott ret til skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

Levering og undersøgelsespligt

Bestilte varer leveres i Danmark, Færøerne og Grønland.
Er Kunden ikke loginkunde, leveres bestilte varer udelukkende i Danmark.

Abbott ekspederer indgåede ordrer hurtigst muligt.

Dersom Abbott ikke har modtaget speciel instruks fra Kunden, er Abbott berettiget til at vælge leveringsform.  
Når varerne er afsendt fra vores lager, fremsendes efterfølgende e-mail til Kunden med faktura eller med ordrebekræftelse i det tilfælde, at Kunden ikke er loginkunde.

Levering sker ex works, og forsendelse sker derfor for Kundens risiko, uanset om forsendelse sker omkostningsfrit. Abbott tegner kun forsikring for Kunden, når dette særskilt er skriftligt aftalt.  

Såfremt Kunden har særlige ønsker til emballering eller til leveringsformen, afholdes omkostningerne hertil af Kunden.

Kunden accepterer, at Abbott har ret til at afhjælpe eventuelle forsinkelser. Såfremt forsinkelsen ikke er afhjulpet inden 30 dage, er Kunden berettiget til at hæve købet.
Kunden skal ved modtagelsen af varen foretage behørig undersøgelse af varen, som ordentlig forretningsbrug kræver, og i det tilfælde, at Kunden konstaterer mangler ved varen, skal Kunden straks give Abbott meddelelse herom. Se nærmere herom i afsnittet om mangler og reklamation.

Leveringstid

Leveringstiden i Danmark er normalt 2–3 hverdage, hvis den bestilte vare er på lager. Abbott vil så vidt muligt give Kunden meddelelse om eventuelle ændringer i leveringstiden. Alle angivelser er dog omtrentlige og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller andre årsager uden for Abbotts kontrol.

Leveringstider for en vare er alene vejledende.
Delleverancer vil kunne finde sted.

Ved hasteleverancer, som efter Kundens ønske skal gennemføres hurtigere end almindelig leveringstid, kan Abbott fakturere ekspreslevering til den til enhver tid gældende takst, som oplyses Kunden ved afgivelse af bestilling.

Returret

Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Abbott, dog senest 14 dage efter Kundens modtagelse.

Køle - og frysevarer, sterile varer, ikke lagerførte varer og varer, der er specielt hjemtaget efter Kundens ordre, tages dog ikke retur.

Normalt vil Abbott betinge sig, at returforsendelsen vedlægges fakturakopi, eller kopi af ordrebekræftelse, samt at varen er forsvarligt emballeret i uåbnet, ubeskadiget komplet originalemballage.

Abbott refunderer købsprisen. Kundens eventuelle oprindelige forsendelsesomkostninger pålagt ordren ved købet refunderes ikke.

Ved returnering bedes, ud over fakturakopi eller ordrebekræftelse, vedlagt oplysninger om årsag til returnering.  
Ønskes returbeløbet udbetalt til bankkonto, sendes oplysninger om reg. - og kontonummer til Ardx.dk@abbott.com
Alternativt krediteres Kundens kundekonto.

Returfragten bestilles via kundeservice, men betales af kunden. Returfragt faktureres til den til enhver tid gældende takst, som oplyses Kunden ved aftale om returnering.

Varer til gennemsyn

Kunden kan efter forudgående aftale med Abbott få tilsendt varer til gennemsyn i 14 dage.

Er varer, fremsendt til gennemsyn, ikke modtaget retur i original og intakt emballage senest 14 dage fra modtagelsen, faktureres Kunden fuldt ud, medmindre andet er aftalt.

Kundens afvisning af varen

Undlader Kunden at afhente eller modtage leverancen ved leveringen, er Abbott berettiget til at oplagre og forsikre leverancen for Kundens regning og risiko.

Undlader Kunden at afhente eller modtage leverancen inden for 30 dage efter, at leverancen er forsøgt leveret, er Abbott berettiget til på bedst mulig vis at afsætte leverancen til anden side for Kundens regning. Kunden er herefter pligtig at betale forskellen mellem den med Kunden aftalte pris med tillæg af alle påløbne omkostninger i forbindelse med oplagring og den opnåede salgspris.

Mangler og reklamation

Abbott yder 12 måneders reklamationsret fra leveringstidspunktet, såfremt den vare, som Kunden har modtaget, er mangelfuld.

For varer med begrænset levetid, hvorved menes en levetid på under 12 måneder, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.

For varer med angivet ”bedst før” eller ”sidste anvendelsesdato” er reklamationsretten begrænset til udløb af denne holdbarhedsperiode, når denne er mindre end 12 måneder efter leveringstidspunktet.

Abbott garanterer ikke for, at købte produkter opfylder Kundens krav og behov, medmindre Abbott særskilt har givet tilsagn herom på baggrund af de af Kunden oplyste krav til produkterne, og da kun når Kunden kan dokumentere, at de oplyste krav er korrekte og fyldestgørende for Abbotts vurdering.

Uanset ovenstående skal reklamation over mangler fremsættes over for Abbott straks efter, at manglen er eller burde være opdaget. Kunden kan under alle omstændigheder ikke påberåbe sig mangler, der ved en behørig undersøgelse, som beskrevet i afsnittet om levering, kunne eller burde være opdaget.

Reklamation kan fremsendes på e-mail: ardx.dk@abbott.com

Lider salgsgenstanden af en mangel, og er der reklameret rettidigt, vil Abbott efter eget valg søge at afhjælpe denne eller foretage omlevering inden for rimelig tid, hvis dette ikke påfører Abbott uforholdsmæssige omkostninger.

Kan et produkt ikke repareres eller ombyttes til et, i det væsentligste, tilsvarende produkt, kan Kunden forlange den betalte pris tilbagebetalt. Der kan ikke herudover kræves noget beløb betalt eller rejses noget krav mod Abbott.

Abbott afholder omkostningerne ved en returnering af mangelbehæftede varer, såfremt disse fremsendes med den fortrukne transportør eller på anden vis ifølge aftale med Abbott.

Produktansvar

Abbott har tegnet produktansvarsforsikring.

Begrænset hæftelse

Abbott er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om erstatning og produktansvar ansvarlig overfor Kunden for den skade, som Abbott og/eller leverancen påfører Kunden. Ansvaret er dog til enhver tid begrænset til et beløb svarende til det af Kunden erlagte vederlag til Abbott i henhold til nærværende handelsbetingelser indenfor de seneste seks måneder. Ansvaret kan dog ikke begrænses til mindre end 250.000 danske kroner pr. skadesbegivenhed.

Abbott er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller omkostninger og erstatninger herfor, herunder, men ikke begrænset til, driftsforstyrrelse, driftstab, tab af avance eller mistede besparelser.

Forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser samt for, at en vare er udsolgt eller udgået fra producenten, og derfor ikke kan leveres. I så fald er Abbott berettiget til at annullere en indgået aftale helt eller delvist uden at skulle svare erstatning eller kompensation af nogen art til Kunden.

Abbott forbeholder sig ligeledes retten til at foretage ændringer i aftalte specifikationer, såfremt dette kan ske uden ulempe for Kunden.

Lovvalg og værneting

Disse handelsbetingelser, og enhver købsaftale vedrørende køb af varer fra Abbott, er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse hermed, skal afgøres ved Retten i Holstebro.